ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VER_ANDER.NL

 

1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij Ver-ander.nl partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.
1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing voor zover deze door Ver-ander.nl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, danwel door de schriftelijke bevestiging door Ver-ander.nl van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.
2.2 Alle aanbiedingen, waaronder offertes, van Ver-ander.nl zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 De overeenkomst danwel de schriftelijke bevestiging door Ver-ander.nl wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3 Wederzijdse verplichtingen
3.1 De verplichtingen van Ver-ander.nl gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.
3.2 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door Ver-ander.nl zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Ver-ander.nl schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 De wederpartij zal Ver-ander.nl steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal Ver-ander.nl alle medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.
3.4 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.5 De wederpartij verplicht zich indien van toepassing, alle noodzakelijke, preventieve (veiligheids-)maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat Ver-ander.nl bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt.
3.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan komt de schade als gevolg daarvan voor rekening van de wederpartij en is Ver-ander.nl gerechtigd het/ de daardoor noodzakelijk geworden meerwerk/ -prijs in rekening te brengen.

4 Uitvoering
4.1 Ver-ander.nl zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de wederpartij, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
4.2 Ver-ander.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn.
4.3 Ver-ander.nl neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

 

5 Honorarium/ tarief en betaling
5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij daarnaast gehouden de door Ver-ander.nl gemaakte reis- en verblijfkosten te vergoeden.
5.3 Betaling van facturen van Ver-ander.nl dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder korting of verrekening en op een door Ver-ander.nl nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 Indien de wederpartij in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Ver-ander.nl– alle vorderingen van Ver-ander.nl op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft Ver-ander.nl in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.
5.5 Indien de wederpartij in verzuim is, is Ver-ander.nl gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan de wederpartij de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100,-.
5.5 De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die Ver-ander.nl moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.
5.6 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Ver-ander.nl dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Ver-ander.nl gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de wederpartij geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op, tenzij Ver-ander.nl schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar volledig gegrond acht.

6 Wijziging van de overeenkomst en meerwerk
6.1 Tenzij anders is overeengekomen, kunnen partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de overeenkomst en/ of de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal worden uitgebreid en/ of gewijzigd. Indien over de daaraan verbonden kosten geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft het tarief respectievelijk honorarium van artikel 5 van deze algemene voorwaarden separaat ook voor deze werkzaamheden te gelden.
6.2 De wederpartij aanvaardt dat door een wijziging van de werkzaamheden (zoals bedoeld in het vorige lid) het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. Ver-ander.nl is dan ook niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg daarvan.

7 Overmacht
7.1 Ver-ander.nl is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.2 Van overmacht is in elk geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van Ver-ander.nl kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waarop Ver-ander.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.
7.3 Ingeval van overmacht zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan, zo nodig onder overlegging van eventuele bewijsstukken.

8 Tussentijdse beëindiging
8.1 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, slechts mogelijk door Ver-ander.nl en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, behoudens het bepaalde in artikel 8.2. Opzegging dient schriftelijk te zijn en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de wederpartij door de opzegging lijdt.
8.2 Indien Ver-ander.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door haar ingeschakelde derden en deze derden beëindigen de overeenkomst met Ver-ander.nl tussentijds, dan heeft Ver-ander.nl het recht de overeenkomst met de wederpartij te beëindigen zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen en zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.
8.3 Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
- in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
- in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
- in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
- indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.
8.4 Overschrijding van een overeengekomen fatale termijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Ver-ander.nl schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Ver-ander.nl ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen voldoet.

9 Aansprakelijkheid
9.1 Ver-ander.nl is slechts aansprakelijk jegens de wederpartij voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering mocht worden vertrouwd. Ver-ander.nl is evenwel te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
9.2 Ver-ander.nl is niet aansprakelijk voor:
- bij de wederpartij of derden onstane schade, die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de wederpartij aan Ver-ander.nl;
- bij de wederpartij of derden onstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de wederpartij ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de wederpartij daaronder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Ver-ander.nl verbonden organisatie;
- bij de wederpartij of derden onstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Ver-ander.nl wegens toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout bij de wederpartij gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van eenmaal het jaarhonorarium. De totale aansprakelijkheid van Verander.nl jegens opdrachtgever in verband met de overeenkomst is ten alle tijde beperkt tot 500.000 euro.
9.4 De aansprakelijkheid van Ver-ander.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Ver-ander.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Ver-ander.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
9.5 De wederpartij vrijwaart Ver-ander.nl voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden, alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
9.6 Buiten de in artikel 9 genoemde aansprakelijkheid rust op Ver-ander.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de wederpartij en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

10 Geheimhouding en zorgvuldigheid
10.1 Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.
10.2 Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

11 Intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Ver-ander.nl in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma's, komen toe aan Ver-ander.nl voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
11.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ver-ander.nl is het de wederpartij niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
11.3 De wederpartij vrijwaart Ver-ander.nl voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met Ver-ander.nl is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welk tussen Ver-ander.nl en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij Ver-ander.nl ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
12.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

13 Slotbepalingen
13.1 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.